Stanovy družstva

Stanovy družstva“

       Družstvo Pyrám

                       Část I.

           Obecná ustanovení

                  článek 1

          Základní ustanovení

(1) Obchodní firma družstva zní: Družstvo Pyrám

(2) Sídlo družstva je v obci: Hradec Králové

(3) Předmětem podnikání družstva je:

– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech:

  • nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,

  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

(3) Předmětem činnosti družstva je:

– správa vlastního majetku,

– podpora bytového domu č.p. 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 v obci a části obce Hradec Králové, ulice Pospíšilova, stojícího na pozemku – stavební parcela st. číslo parcelní 1643 v katastrálním území Hradec Králové (dále jen jako „Dům“).

                          článek 2

                 Informační deska

(1) Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku přístupnou všem členům každý pracovní den v běžnou pracovní dobu.

(2) Informační deska je členům přístupná i prostřednictvím internetových stránek na adrese www.druzstvopyram.cz.

                       Část II.

                     Vklady

                   článek 3

            Základní členský vklad

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých). Základní členský vklad lze splatit jen v penězích. Přistupující člen je povinen splatit celý základní členský vklad do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne přijetí člena představenstvem.

                      Část III.

           Členství a družstevní podíl

                      článek 4

           Práva a povinnosti členů

(1) Člen má právo zejména

a) volit a být volen do orgánů družstva,

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,

d) nahlížet do obsahu svého zápisu v seznamu členů bez omezení.

(2) Člen je zejména povinen

a) dodržovat stanovy,

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,

c) plnit včas svoji vkladovou povinnost,

d) oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovanou v seznamu členů,

d) při převodu vlastnického práva k jednotce v Domě na jinou osobu nabídnout této jiné osobě i převod družstevního podílu v Družstvu Pyrám na tuto osobu.

                   článek 5

  Vznik členství a seznam členů

(1) Členství v družstvu vzniká na základě písemné přihlášky dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek stanovených zákonem a dalších podmínek uvedených v těchto stanovách a rozhodnutím představenstva o přijetí nového člena družstva.

(2) Členem družstva může být pouze vlastník jednotky v Domě.

(3) Družstvo vede seznam členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, dále den a způsob vzniku a zániku členství, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti. Člen může požadovat kontakt s družstvem výhradně prostřednictvím emailu, a to i pro příp. svolání členské schůze.

                     článek 6

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

(1) Všichni členové mají za podmínek určených v těchto stanovách právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, rozhodne-li o jejich rozdělení mezi členy družstva členská schůze.

(2) Podíl člena na zisku určeném k rozdělení se určí poměrem jeho splněné vkladové povinnosti ke splacenému základnímu kapitálu družstva ke dni konání členské schůze, která o rozdělení zisku rozhodla.

(3) Podíl na zisku je splatný do 1 (jednoho) měsíce od rozhodnutí o rozdělení zisku.

                    článek 7

           Uhrazovací povinnost

(1) Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“) do výše trojnásobku základního členského vkladu.

(2) Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.

                  článek 8

           Družstevní podíl

(1) Družstevní podíl mohou mít ve spoluvlastnictví pouze spoluvlastníci jednotky v Domě.

(2) Převod i přechod družstevního podílu je možný v souladu s odstavcem (2) článku 5 těchto stanov pouze na vlastníka jednotky v Domě. K převodu družstevního podílu není třeba souhlasu žádného orgánu družstva.

(3) Rozdělení družstevního podílu je dovoleno. Pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu uvedenou v odstavci (1) článku 3 těchto stanov, družstevní podíl rozdělit nelze.

                článek 9

        Vypořádací podíl

(1) Vypořádací podíl se rovná výši základního členského vkladu člena družstva, přičemž v případě, že by vlastní kapitál družstva byl ke dni zániku účasti člena v družstvu bez právního nástupce nižší než základní kapitál družstva, vypořádací podíl stanovený částkou odpovídající výši základního členského vkladu se sníží v poměru, jaký bude poměr vlastního kapitálu družstva ku základnímu kapitálu družstva – ani v tomto případě však výše vypořádacího podílu nemůže být vyšší než výše základního členského vkladu.

(2) Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 3 (tří) měsíců od zániku členství.

(3) Kromě nároku na vypořádací podíl nemá bývalý člen družstva nebo jeho právní nástupci z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva.

(4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu družstva. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, pokud není v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

               Část IV.

      Orgány družstva

           článek 10

  Obecná ustanovení

(1) Družstvo má tyto orgány:

a) členskou schůzi,

b) představenstvo a

b) kontrolní komisi.

(2) Funkční období členů volených orgánů družstva činí 5 (pět) let.

(2) Členská schůze může do volených orgánů družstva volit i náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena voleného orgánu, a to v pořadí určeném členskou schůzí.

        článek 11

         Členská schůze

(1) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

(2) Svolavatel nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a na informační desce a současně ji zašle členům na doručovací adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách a na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

(3) Pozvánka obsahuje zejména

a) firmu a sídlo družstva,

b) místo a dobu zahájení členské schůze,

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

d) program členské schůze

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,

f) má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

(4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze nebo náhradní členské schůze uvedeného v pozvánce na členskou schůzi nebo náhradní členskou schůzi lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

(5) Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou za každé účetní období.

(6) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % (slovy deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.

(7) Náhradní členskou schůzi svolává ten, kdo svolal původní členskou schůzi, která byla prohlášena za neusnášeníschopnou.

(8) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů, kteří mohou vykonávat hlasovací právo.

(9) Členská schůze nebo náhradní členská schůze se usnáší většinou přítomných členů, kdy každý člen má pouze jeden rovný hlas.

(10) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň třetina všech členů, kteří mohou vykonávat hlasovací právo.

(11) Při rozhodování členské schůze o

a) schválení poskytnutí finanční asistence,

b) uhrazovací povinnosti,

c) zrušení družstva s likvidací,

d) přeměně družstva,

e) vydání dluhopisů,

má každý člen vždy jeden hlas, členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

(12) Rozhodování per rollam se připouští. Návrh rozhodnutí je možné členům zaslat i elektronicky na elektronickou adresu člena uvedenou pro tento účel v seznamu členů.

(13) Návrh rozhodnutí per rollam obsahuje

a) text navrhovaného rozhodnutí,

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, nejméně však 10 (slovy deset) dnů,

c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

(14) Rozhodná většina pro hlasování per rollam se počítá z celkového počtu všech členů družstva.

(15) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. (13) písm. b) tohoto článku osobě oprávněné svolat členskou schůzi souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

        článek 12

          Představenstvo

(1) Představenstvo má 3 členy.

(2) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

(2) Družstvo zastupuje každý člen představenstva samostatně. Písemná právní jednání činí za družstvo vždy alespoň dva členové představenstva společně.

              článek 13

         Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise má tři členy.

(2) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. “