Stanovy bytového družstva

S T A N O V Y
Obchodní firmy: Bytové družstvo 40
Sídlo: Hradec Králové, Pospíšilova 1155, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 60112760
Právní forma: Družstvo
zapsané v Obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Dr, vložka 330

Stanovy jsou zpracovány pro schválení členskou schůzi BD 40 , konanou dne 18.6.2014.

Pro zpracování jsou využity původní STANOVY schválené členskou schůzí, konanou dne 23.6.2010. Znění je doplněno a upraveno požadavky zákonů, platných od 1.1.2014:
-Nového občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. ( §118 až 209 a podle § 214 až 302) – dále jen NOZ.
– Zákona o obchodních korporacích číslo 90/2012 Sb. ( § 552 až 757) – dále jen ZOK.

S T A N O V Y
Obchodní firma: Bytové družstvo 40
Sídlo: Hradec Králové, Pospíšilova 1155, PSČ 500 03
Identifikační číslo: 60112760
Právní forma: Družstvo
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 330
/ budova domu č.p. 1153 až 1162/

Firma : Bytové družstvo 40 Pospíšilova 1155 Hradec Králové je zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví: 20324, ulice Pospíšilova 1155, obec Hradec Králové
(dále jen „družstvo“)
se sídlem: dům čp. 1153 v Pospíšilově tř., Hradec Králové , kat.území Hradec Králové
se v souladu se zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům se řídí těmito stanovami:

ČL. I.
PŘEDMĚT ČINNOSTI

1. Předmětem činnosti družstva je správa domů s byty a nebytovými prostory, provoz a
opravy společných částí domu, vymezených v prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona nebo podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen „správa domu“).
2. Správou domu se rozumí
a) řádná správa a udržování společných částí domu vymezených v některé z listin uvedených v bodě 1. a pozemku,
b) zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí
technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich
řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě,
c) zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu,
d) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a
pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
e) vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků
vybírány, zajišťování vedení evidence plateb vlastníků a nájemců jednotek na náklady
spojené se správou společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších prostředků, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,
g) zajišťování protipožárního zabezpečení domu, jeho revize a opravy,
h) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a
vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a
provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společné televizní a
rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
i) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem
domu,
j) zajišťování havarijní údržby, rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí společných částí domu v
rozsahu určeném usnesením členskou schůzí členů družstva/vlastníků jednotek,
k) vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu,
l) vedení přehledu všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,
m) vedení účetnictví domu podle zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a
sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období,
n) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, nájemců
svěřených družstvu na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky.
3. Na základě pověření všech členů družstva/vlastníků jednotek zajišťuje družstvo.
a) pojištění jednotlivých jednotek a k nim příslušejících podílů na společných částech domu s odpovědností za dodržení předepsaných termínů jednotlivých plateb pojistného za ty
vlastníky jednotek, které družstvu včas poskytnou peněžní prostředky k úhradě pojistného,
b) plnění poskytovaná s užíváním bytů náležející společných prostor k bytům, nebytových
prostor a společných částí domu (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují
vlastníci jednotek od dodavatele přímo (kupř. dodávka elektrické energie nebo plynu do
jednotlivých bytů, nebytových prostor ),
c) dodávky elektrické energie a vody a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
d) dodávky vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
e) dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje od dodavatele tepla ze zdroje
umístěného mimo dům,
f) další povinnosti, které vyplynou pro členy družstva/vlastníky jednotek, nebytové prostory,
případně podle zvláštních právních předpisů.
4. Předmětem činnosti družstva je zajišťování služeb pro vlastníky jednotek a nájemce bytu, nebytových prostorů:/ dále jen „nájemce“/
a) vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníků jednotek/členů družstva a nájemců.
b) vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek/členů družstva, nájemců na zálohy na úhradu za služby,
c) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými vlastníky jednotek, nájemců formou záloh na úhradu za služby,
d)vyúčtování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky
jednotek,nájemců,
e) provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům.
5.Družstvo je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k nebytovým prostorům
k zajištění pohledávek vyplývajícím z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou
domu, a to se souhlasem členů družstva vyjádřeným na členské schůzi družstva.
6. Členové družstva/vlastníci jednotek, neručí za závazky družstva. Družstvo neručí za
závazky členů družstva/vlastníků bytů.
7. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. Zastavení družstevního podílu je
vyloučeno.

ČL. II.
ORGÁNY DRUŽSTVA

1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c/ kontrolní komise
2. Představenstvo volí a odvolává členská schůze. Členem představenstva může být pouze člen BD 40 .
3. Orgány družstva hlasují veřejně.
4. Funkční období členů představenstva činí pět let. Funkční období členů představenstva
začíná v den jeho prvního zasedání, na němž zvolí předsedu a místopředsedu. První zasedání představenstva svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy. Funkční období představenstva začíná dnem jeho zvolení. Do funkčního období se započítává doba zvoleného představenstva na členské schůzi před změnou stanov.
5. Členem představenstva může být zvolena pouze osoba starší 18 let.
6. Člen představenstva může být zvolen pouze do jednoho orgánu.
7. Členům představenstva náleží odměna za výkon funkce, na základě konkrétního usnesení představenstva pro každé období zvlášť. Podíl vlastníků jednotek/členů družstva na krytí odměn představenstva bude odsouhlasen členskou schůzí v předstihu na další období. Tato částka je závazná.
8. O průběhu členské schůze se pořídí zápis,.
9. Člen představenstva může být volen opětovně. Členové představenstva nesmí podnikat
v předmětu činnosti družstva.
10. Člen představenstva může být během funkčního období členskou schůzí odvolán,
jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti
voleného orgánu představenstva, případně, je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců.
11. Člen představenstva může během funkčního období odstoupit. Odstoupení oznamuje
člen představenstvu, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzalo
představenstvo na vědomí. Pokud představenstvo nevezme odstoupení na vědomí do 30 dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce.
12. Předseda představenstva svolá do 60 dnů po zániku funkce tohoto člena členskou
schůzi, provede se nová volba za člena, který odstoupil nebo byl odvolán a nebo nastupuje
náhradník , který byl zvolen členskou schůzí při volbě představenstva.
13. Členská schůze volí členy do kontrolní komise. Pro její zřízení a volbu či odvolání členů
platí bod 2. až 6. a 9. až 12.

ČL. III.
ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Do výlučné pravomoci členské schůze patří rozhodování
a) o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 5 zákona 72/1994 Sb.
b) o schválení nebo o změně stanov,
c) o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu
d) rozhodování o výši příspěvku od členů družstva/vlastníků jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí členů družstva/vlastníků jednotek vybírány.
3.Přijetí usnesení členské schůze o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle bodu 2, písm. a) je zapotřebí 2/3 většiny hlasů přítomných vlastníků a na členské schůzi, na níž jsou přítomny alespoň 2/3 všech členů.
4.Členskou schůzi družstva svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce představenstvo, členská schůze musí být svolána rovněž z podnětu členů družstva/vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu třetinu hlasů. Neplní-li představenstvo povinnost svolat členskou schůzi, mohou je svolat členové družstva/vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu třetinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění.
5. O svolání členské schůze družstva musí být členové družstva písemně vyrozuměni
nejméně 15 dní před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu,
místo a program jednání členské schůze. Svolání členské schůze musí být provedeno
zveřejněním na internetových stránkách družstva ( www.bd40hk.cz) a na informační desce umístěné v každém vchodu domů družstva.
6. Pokud není zvoleno představenstvo, svolávají členskou schůzi členové družstva/ vlastníci jednotek, kteří se stali členy družstva dnem jeho vzniku.
7. Jednání členské schůze organizuje a řídí předseda nebo člen představenstva, kterého
řízením členské schůze představenstvo pověřilo. Podklady pro jednání členské schůze
připravuje představenstvo.
8 Členská schůze je schopná usnášení, pokud se zúčastní členské schůze nadpoloviční počet členů družstva. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva / jinak platí § 646 ZOK/. Každý člen družstva má jeden hlas.
9. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším
objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování
rovnost hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, je další možností písemné hlasování podle § 652 až 655 ZOK, nebo náhradní členská schůze (§647ZOK), která má stejný program. Svolává ji ten, kdo svolal původní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů družstva (§648,odst.1) .
10. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných
změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu 2/3 členů družstva/
vlastníků jednotek, přítomných na členské schůzi. (§646 a 650 ZOK )
Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání shromáždění,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů proti rozhodnutí usnesení členské schůze, kteří požádali o jejich
zaprotokolování.
11. Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření družstva a použití zisku po zdanění.
12. Přílohu zápisu z jednání členské schůze tvoří podklady, které byly předloženy k
projednávaným bodům.

ČL. IV.
PŘEDSTAVENSTVO

1.Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva a plní usnesení členské schůze. Představenstvo je pětičlenné.
2.Představenstvo zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3.Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo představenstvem písemně pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva.
4. K platnosti zvolení členů představenstva je zapotřebí, aby na členské schůzi byli přítomni členové družstva – vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Členové představenstva jsou zvoleni, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů členů družstva přítomných na členské schůzi. Z kandidátů jsou vybíráni do představenstva ti, kteří dosáhnout největší počet hlasů členů družstva přítomných na schůzi.
5. Pokud nejde o věci ve výlučné pravomoci členské schůze, rozhoduje představenstvo.
Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá mu za svou činnost. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 4x ročně. Představenstvo svolává jeho předseda nebo představenstvem písemně pověřený člen představenstva.
6. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách představenstvo předseda, může tak učinit
místopředseda.
7. Představenstvo zejména:
a) jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze,
b) svolává členskou schůzi, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání,
c) rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za
služby na jednotlivé vlastníky a nájemce, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno
zvláštním právním předpisem jinak,
d) odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládá ji členské schůzi ke schválení,
e) odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů z členské schůze,
usnesení apod.),
f) sjednává dohody o provedení prací , o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí
úhradu za provedené dodávky služeb, na základě výběrového řízení z více nabídek.
g) činí opatření k zajištění úhrady dluhů členů družstva/ vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby,
h) má právo vyzvat členy družstva/vlastníky jednotek, aby do doby než člen družstva/vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složí-li na účet družstva zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti družstva a dodávka služeb nebyla přerušena.
8. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování členů představenstva,
d) námitky členů představenstva proti rozhodnutí představenstva, kteří požádali o jejich
zaprotokolování.
9. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen představenstva zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat. Odpovědnosti se člen představenstva též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož plnění vznikla družstvu škoda a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání představenstva, které přijalo předmětné rozhodnutí.

ČL. V.
KONTROLNÍ KOMISE

l. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává
stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech
družstva.
2. Kontrolní komise má tři členy
3. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo
úhrady ztráty družstva.
4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání
nápravy.
5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.
7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o
hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti , které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
8. K jednotlivým úkonům může komise pověřit jednoho nebo více členů , kteří v této věci
mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise
9. Pro členy kontrolní komise platí § 262 až 264 NOZ.
10. Členům kontrolní komise náleží odměna za jejich výkon funkce. Její výši navrhuje
předseda kontrolní komise a odsouhlasí ji členská schůze.

ČL. VI.
VZNIK ČLENSTVÍ

1. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR, vlastník
bytu v domě nebo jím určený rodinný příslušník. V případě převodu členských práv a povinností při převodu vlastnictví bytu na vlastní zletilé dítě se nevyžaduje souhlas
představenstva, ale postačí jeho informování a podání nové písemné přihlášky s odkazem na převod. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění nebo darovací
smlouvy.
2. Za člena družstva nemusí být přijat občan /vlastník jednotky, jemuž členství v družstvu
zaniklo již dříve vyloučením.
3. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. Vstupní vklad je u bytu l+l 300,- Kč, u bytu l+2 500,- Kč, u bytu l+3 700,- Kč.
4. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva pokud to stanovy nevylučují. Dohoda o převodu členských práv a povinností na jinou osobu podléhá souhlasu představenstva. V případě nesouhlasu představenstva s převodem členských práv, nebo s vyloučením člena družstva rozhoduje členská schůze.
5. Družstvo vrátí vstupní vklad žadateli, kterého nepřijalo za člena do třiceti dnů ode dne
nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.
6. Členství v družstvu zaniká pozbytím vlastnictví k bytové jednotce v domě.
7. Družstvo vede seznam členů družstva/vlastníků jednotek.
8. Člen družstva nemůže převzít povinnost ani možnost k převzetí dalšího členství v rámci
družstva.

ČL.VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA

1. Člen družstva má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti družstva
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování členské schůze,
c) volit a být volen do orgánu družstva , splňuje-li stanovené podmínky,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva,
e) obdržet vyúčtování příspěvku na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za
služby, které byly poskytnuty na účet družstva,
f) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti družstva
2. Člen družstva/vlastník jednotky je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy, domovní řád a plnit usnesení orgánů družstva,
b) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů družstva a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
c) neprodleně upozorňovat představenstvo na závady vzniklé na společných částech domu,
jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,
d) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech členů družstva/vlastníků jednotek jinak,
e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
f) umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřenými kontrolou nebo
prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,
h) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů družstva a podstatně
omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,
i) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet
naměřených hodnot,
j) oznámit bez zbytečného odkladu představenstvu nabytí vlastnictví jednotky,
k) oznamovat představenstvu nebo důvěrníkovi změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
l) v případě nájmu bytu je vlastník bytu/člen družstva zodpovědný za dodržování domovního řádu nájemcem bytu.
3. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen družstva provádět jen se souhlasem všech členů družstva. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost
spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen družstva provádět jen na základě souhlasu všech členů družstev.

ČL. VIII.
ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

1)Členství v družstvu zaniká:
a) úmrtím člena družstva – fyzické osoby. V případě úmrtí jednoho z manželů přechází toto
členství automaticky na druhého v případě, že družstevní podíl je ve společném jmění
manželů podle § 708 NOZ.
b) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
c) zánikem jednotky jejímž je člen družstva vlastníkem.
d) vyloučením člena podle §614 až 622 ZOK, nebo na základě rozhodnutí soudu
2. Vypořádací podíl:
a) při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl
b) vypořádací podíl se rovná členskému vkladu dosavadního člena Vypořádací podíl
nezahrnuje investice do nebytových prostorů, pořízených mimo nákladů člena.
c) nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky
za rok, v němž členství zaniklo
d) družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členu proti jeho pohledávce na
výplatu vypořádacího podílu
e) zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo
prodejem bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl.
Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo prodeje vypořádají mezi sebou.
3. Vlastníci bytů, kteří nejsou členy družstva jsou vyloučeni z rozhodování v záležitostech
týkajících se výhradně družstva.

ČL. IX.
ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SPRÁVOU DOMU A ÚHRADA ZA SLUŽBY

1. Příspěvky a zálohy podle čl. VII bodu 2. písm. d) a e) platí vlastníci jednotek/členové
družstva do 15. dne daného měsíce v částkách a termínech stanovených členskou schůzí, a to
na účet družstva, pokud členská schůze nestanoví jinak. Jestliže některý vlastník bytu /člen družstva tuto svoji povinnost neplní, družstvo bude vymáhat poplatek z prodlení, který je ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den z prodlení.
2. O vyúčtování záloh podle čl. VII bodu 2. písm. d) rozhoduje členská schůze jednou
ročně.
3. Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na opravy, rekonstrukce a modernizace se
s jednotlivými vlastníky jednotek/členy družstva nevypořádává ale převádí se do
následujícího roku, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
4. Zálohy na úhradu za služby podle čl. VII bodu 2. písm. e) je představenstvo povinno
jednou ročně vyúčtovat a to nejpozději do 90 dnů po skončení zúčtovacího období
stanoveného zvláštním právním předpisem. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů po vyúčtování záloh.

ČL. X.
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA

1. Družstvo spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové
družstva/vlastníci jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a zálohově na úhradu za služby.
2.Družstvo může se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů družstva zajišťováním této činnosti pověřit jinou osobu (správce).
3. Družstvo vede účetnictví podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
4. Případný zisk z hospodaření družstva může být rozdělen mezi členy družstva po schválení účetní závěrky na základě souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných na členské schůzi. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy bude vypočítán poměrem doby členství v družstvu k celkovému počtu roku členství všech členů. V prvním roce členství nemá člen nárok na podíl ze zisku.
5. Členové družstva neručí za závazky družstva spojené s hospodařením družstva.
Uhrazovací povinnost člena družstva je stanovena do výše vstupního vkladu.

ČL. XI.
STATUTÁRNÍ FOND BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

1. Statutární fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku střediska bytového hospodářství,
případně z jiných zdrojů.
2. Fond lze také použít k úhradě ztráty družstva bytového hospodářství. /§ 24 odst.7 zák. č.l03/2000 Sb./.

ČL. XII.
ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

1. Zapisovaný základní kapitál při jeho založení činí 70.000,- Kč.
2. Základní kapitál tvoří souhrn vstupních vkladů.
3. Základní kapitál nesmí klesnout pod 70 000,- Kč .

ČL. XIII.
NEDĚLITELNÝ FOND

Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši l0 % zapisovaného základního kapitálu.
Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku a to až do doby, než výše fondu
dosáhne částky rovnající se 100 % zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva rozdělen mezi členy. O jeho užití rozhoduje představenstvo a fondu se užívá zejména ke krytí ztrát a rizik družstva.

ČL.XIV.
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Pronájem nebytových prostor zajišťuje představenstvo družstva na základě zvláštních
předpisů a zákonů . Dbá o řádné placení nájemného . Při uzavření nájemní smlouvy na
nebytový prostor je povinno požadovat a zajistit při pronájmu kauci ve výši půlročního
nájemného z nebytového prostoru v případě čtvrtletní platby pronájmu nebytového prostoru. V případě měsíční platby pronájmu nebytového prostoru je povinno představenstvo požadovat kauci ve výši čtvrtletního nájemného nebytového prostoru.. Úroky z této kauce každým rokem zúčtuje ve prospěch nájemce nebytového prostoru a uhradí nájemci při celoročním vyúčtování služeb.

ČL. XV.
LIKVIDACE DRUŽSTVA

1. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze.
2. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho
rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.
3. Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí do výše vstupního vkladu.
4. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba , může do tří měsíců ode dne konání
členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze a rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li
soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří
měsíců, nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.
5. Při likvidaci družstva se použije přiměřeně ustanovení § 168 až 173 NOZ

ČL. XVI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud dále není uvedeno jinak , řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy /vlastníky jednotek, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov, se však posuzují podle těchto stanov.
2. Dosavadní stanovy se ruší.
3. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí konanou dne 18.6.2014.
4. Stanovy po schválení členskou schůzí předá představenstvo družstva obchodnímu rejstříku podle zákona č.304/2013 Sb.

Napsat komentář