Souhlas s evidencí osobních údajů-formulář

Bytové družstvo 40, IČ 601 12 760, Pospíšilova 1155,

500 03 Hradec Králové

Souhlas člena bytového družstva a vlastníka bytu v domě

Pospíšilova tř. 1153 až 1162 , Hradec Králové (dále jen správce) s evidencí, užitím a ochraně osobních údajů GDPR.

Já níže podepsaný/á :

Jméno a příjmení:………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………………

Majitel bytu : Pospíšilova č.popisné/evidenční:……………………………….

Číslo bytu(konc.dvojčíslí popis.čísla domu a pořadové č.bytu v domě )………

Trvalé bydliště majitele bytu (pokud se liší od vlastněného bytu):……………

…………………………………………………………………………………

Telefon k dosažení majitele bytu:………………………………………………

E-mail :…………………………………………………………………………

Jméno a telefon důvěrníka pro zpřístupnění bytu v případě havárie v bytě, kdy majitel/uživatel bytu není dosažitelný…………………………………………

Uděluji tímto Bytovému družstvu 40, souhlas k používání/zpracování mých níže uvedených osobních údajů. Těmito údaji jsou:

-příjmení a jméno

-datum narození

-adresa trvalého pobytu

-adresa vlatněného bytu

-číslo bytu

-telefonní číslo

-E-mailová adresa

Člen družstva/majitel bytu podpisem tohoto souhlasu potvrzuje, že byl správcem

nemovitosti informován o tom, že poskytnutí osobních údajů

-je dobrovolné a použitelné jen v rámci správy bytového družstva

-o svém právu, požadovat na správci informaci o využití mých osobních údajů

-o svém právu, požadovat, aby správce změnil, nebo vymazal nepřesné údaje

-o svém právu, požadovat vysvětlení, pokud zjistí, nebo se bude domnívat, že

jeho osobní údaje byly použity v rozporu se zákonem.

Osobní údaje budou správcem evidovány elektronicky v chráněné počítačové síti a také v kartotéce, dvojnásobně chráněné před nepovoleným použitím.

Člen družstva/majitel bytu prohlašuje, že tomuto dokumentu plně porozuměl a

na důkaz toho připojuje svůj podpis.

V Hradci Králové dne………………… Podpis………………………………..

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Alena Feková. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.