Domovní řád

Domovní řád

Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytu a společných částí v domě Bytového družstva 40. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi Bytovým družstvem 40 / dále jen “ družstvo „/ a členem družstva nebo vlastníkem bytu, je stanovena stanovami družstva, občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

Základní pojmy
1. Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům , než k bydlení (například k podnikatelské činnosti). Nebytové prostory nejsou příslušenstvím k bytům, ani ke společné části domu.
3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, ab byly spolu s bytem používány .
4. Společnými částmi domu jsou části domu určené ke společnému užívání (střecha, základy, hlavní svislé i vodorovné konstrukce, vnější fasáda domu, vchody, schodiště, chodby, sklepní prostory, výtahy, rozvody tepla,studené a teplé vody, plynu , elektřiny a odpadní kanalizace).
5. Pro účely tohoto řádu jsou dále pod pojmem družstvo myšleny odpovědné osoby, představenstvo družstva, případně další osoby, určené představenstvem.
6. Vlastník bytu je plně odpovědný za dodržování všech ustanovení tohoto domovního řádu ze strany spolubydlících,nájemců jeho bytu, nebo podnájemníka bytu a je povinností vlastníka, zakotvit dodržování domovního řádu v nájemní, či podnájemnísmlouvě. Za chování nezletilých osob odpovídají jejich zákonní zástupci.
7. Nájemci jsou ve smyslu tohoto řádu obyvatelé bytů, bydlící v pronajatých bytech.

Práva a povinnosti družstva a vlastníků bytů
1. Družstvo je povinno zajistit vlastníkovi bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu (práva a povinnosti z užívání bytu, společného prostoru, přívodu energií do bytu, včetně odpovědnosti za údržbu domu a za škody na majetku upravuje občanský zákoník a stanovy družstva).
2. Vlastník bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné části a zařízení domu v souladu s účelem, k němuž užívání slouží. Jsou zároveň povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě nenarušili prostředí, zajišťující ostatním výkon stejných práv a nedostali se tak do rozporu s dobrými mravy.
3. Vlastník bytu nesmí provádět stavební úpravy v bytě, zasahující do společných částí domu, bez předchozího souhlasu družstva. Veškeré stavební změny uvnitř bytu musí být řešeny v souladu s požadavky Stavebního zákona. Vlastník by měl o nich informovat družstvo. Vlastník bytu odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav.
4. Vlastník bytu je povinen umožnit družstvu přístup do bytu z důvodu nutné opravy
společné části domu (například zařízení, která bytem jen procházejí), které vyplývají z
povinnosti družstva pečovat o řádnou údržbu domu.
5, Družstvo je oprávněno po předchozím oznámení a dohodě s vlastníkem, vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu a nebytového
prostoru a k provedeni kontroly, případně výměny měřidel, pro odečet spotřeby teplé a
studené vody. Výjimečně (v případě havárie, ohrožení života a zdraví lidí, či bezprostředně hrozící škodě na majetku) bude zpřístupněn byt policií i bez souhlasu vlastníka bytu.
O takovém zásahu vyrozumí družstvo neprodleně vlastníka a pořídí písemný protokol.
6. Jestliže vlastník bytu předem ví o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě, spojené se
složitou dosažitelností své osoby, je z důvodu předcházení násilnému otevřeni bytu či
nebytového prostoru při havárii nebo hrozící škodě vhodné, aby oznámil tuto skutečnost
družstvu. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu
v případě, kdy to bude nezbytně nutné.
7. Vlastník bytu oznámí družstvu písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu
osob v bytě. Pokud tak neučiní do 2 měsíců, kdy nastala změna, jedná se o hrubé porušení svojí povinnosti.

Zajištění pořádku v domě
1. Každý vlastník bytu je povinen zajistit provádění úklidových prací ve všech
společných částech domu podle rozpisu úklidu ve jednotlivých vchodech . Zajišťuje
zejména zametání a mytí schodů a chodeb, udržováni čistoty ve sklepě, čištění
schodišťových oken, vchodových dveří, výtahové kabiny a rampy za domem, včetně
odklizení sněhu z této rampy.
2. Družstvo zajišťuje
-osvětleni schodiště, chodeb a jiných všeobecně přístupných prostorů v domě,
-dohled a odstranění závad na společném zařízeni v domě,
3. Vlastníci bytů a osoby s nimi bydlící jsou v každém případě povinni udržovat pořádek a
čistotu v domě. Dbají na čistotu a zabrání některým nepřijatelným zvyklostem, jako je
odhazování žvýkaček, nedopalků cigaret a odpadků. Za nájemce bytu, nebo podnájemníky
odpovídá vlastník bytu.
4. Není dovoleno v prostorách domu, na rampě a u popelnic skladovat vyřazený nábytek a
elektrická zařízení. K jejich likvidaci je nutno použít příslušných sběrových dvorů města.
5. Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možné pouze na místech k tomu určených.

Užíváni společných čás t í (prostorů a zařízení) v domě
1. Společné části domu mohou všichni vlastníci a osoby s nimi žijící, užívat k účelům
odpovídajícím jejich určení. Musejí přitom dbát, aby nedocházelo k omezování práv
ostatních vlastníků a bydlících v domě, případně i nájemců nebytových prostor.
Ve společných prostorách nelze umísťovat předměty, které nepatří k vybavení domu.
2. Vlastníci bytů, jsou povinni zejména:
– umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům a měřičům,
– zabezpečit, aby nikde v domě nebyly ukládány látky vznětlivé či jinak nebezpečné
a nebylo užíváno otevřeného ohně,
– zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem zápachu, šíření hmyzu či
hlodavců.
3. V každém domě je určený prostor pro umístění dětských kočárků a jízdních kol.
V jiných společných prostorách není přípustné je umísťovat. Ve společných částech
(sklepních prostorách) je zakázáno stání motorek a jakýchkoliv motorových zařízení.
4. Odpadky se vysypávají do kontejnerů tak, aby byla zachována co největší čistota.
Pro dělbu odpadu vlastníci bytů využívají přednostně kontejnery separovaného odpadu.
5. Umísťování květin, nebo drobného nábytku na podestách schodišť nelze dovolit bez
souhlasu dotčených spolubydlících. Nesmí omezovat ani rychlý průchod při havárii.
6. Výtahy v domě jsou určeny k přepravě osob. Podmínečně mohou být přepravovány
ledničky, pračky , televizory a pod., které bez problémů projdou dveřmi výtahu a nebrání
hladkému uzavření dveří výtahu. Výtahy nesmí být používány k přepravě stavebních materiálů a nábytku, aby nedošlo k poškození podlahy, stěn, stropu, ovládání a dveří
výtahu.

Držení domácích zvířat
1. Vlastník bytu nese odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacích práv ostatních vlastníků bytů a jejich obyvatelů. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních vlastníků bytů, např. na hlučnost či znečišťování společných prostor a prostor v nejbližším okolí domu, bude situace řešena podle Občanského zákoníku.
2. Písemného souhlasu ostatních spolubydlících v domě je třeba k držení zvláštních
druhů nebezpečných zvířat.

Vyvěšování a vykládání věcí
1. Vlastník bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce domu např. balkóny, lodžie, okna a na fasádu anténní zařízení a stožáry, ani jakákoliv jiná zařízení a předměty.
2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí vlastník zabezpečit proti pádu a při zalévání dbát, aby voda nesmáčela fasádu, nebo aby nestékala na okna, nebo lodžie v nižších podlažích.
3. Pro instalaci nových venkovních televizních a satelitních antén a svodů je třeba písemného souhlasu družstva. V souvislosti s instalací společných zařízení pro satelitní
příjem je třeba dříve instalovaná zařízení jednotlivých vlastníků bytů pokud možno odstranit.

Otevírání a zavírání domu
1. Vlastníci jsou povinni zamykat dům. Všichni obyvatelé domu jsou povinni toto respektovat.
2. U domu musí být zamčeny (nebo uzavřeny tak,že budou znepřístupněny z vnější strany) všechny vchody, včetně vchodu do dvora.

Provoz na obslužné komunikaci a na rampě za domem
1. Vlastník (i nájemce) je povinen zajistit svojí činností průjezdnost provozu na obslužné
komunikaci za domem a průchodnost na rampě náležející k nebytovým prostorům. Nesmí parkovat podél rampy budovy a na obslužné komunikaci. Tento prostor slouží pouze k zásobování nebytových prostorů a ke krátkodobému zásobování bytů. Toto zásobování musí být omezeno na nezbytně nutnou dobu.
2. Jízda na kole na obslužné rampě za domem není dovolena z důvodu nebezpečí
zranění osob, např. při náhlém otevření dveří ze sklepů a nebytových prostor.
3. Na obslužné rampě nesmí být odkládány nepotřebné věci ani obaly a přepravky.
4. Nájemci nebytových prostor jsou povinni zavírat zábradlí při ukončení zásobování
obchodů.

Klid v domě
1. Vlastník bytu je povinen užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžoval ostatní , bez oprávněného důvodu(opravy), ani nadměrným hlukem.
2. V době od 22 hodin do 6 hodin je v celé budově noční klid. A ten musí všichni dodržovat. V této době není dovoleno používat hlučných přístrojů, ani vykonávat jakoukoli činnost působící takový hluk, který by pronikal do okolí.
3.Také v době denní od 6 do 22 hodin je nezbytné intenzitu hluku ( např. z audio, video a TV zdrojů) snížit tak, aby neobtěžovala ostatní spolubydlící.

Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení domovního řádu se vztahují jak na vlastníky bytů a jejich rodinné příslušníky, tak i na nájemce bytů a podnájemníky.
2. Za dodržování domovního řádu nájemci bytů, podnájemníky a všemi osobami v bytě žijícími, odpovídají vlastníci bytů.
3. Jestliže vlastník bytu, nebo ti, kdo s ním bydlí, zaviněně a hrubě poruší povinnosti stanovené tímto domovním řádem (pokud nejde přímo o přečin nebo trestný čin), může toto vést po písemné výstraze k opatřením podle Občanského zákoníku.
4. Tento konečný návrh Domovního řádu byl projednán představenstvem družstva dne 12.prosince 2011 a upraven po připomínkách, předaných představenstvu od domovních důvěrníků ke schůzi představenstva , konané dne 9.ledna 2012. Po konečných úpravách je předkládán členské schůzi dne 20. června 2012 ke schválení.

HK 24.5.2012.
Představenstvo družstva BD 40